BIP.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w TO Działdowo (nr NA – 26/5/KO/2023)

To jest wersja archiwalna z dnia: 22.11.2023, 15:54, zmieniona z powodu:
Wyniki konkursu
Nie podlega Ustawie
koniec: 07.12.2023, 10:00, rozstrzygnięcie: 15.12.2023, 12:00 (nierozstrzygnięty)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

z siedzibą w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póżn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Terenowym Oddziale w Działdowie

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Oddziale Terenowym w Działdowie oraz
na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Działdowie

 

CZAS NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

 

Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW:

 

Wykonawcami świadczeń zdrowotnych mogą być podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.) tj.:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w konkursie tj.: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

- posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

 

SWKO wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami będą dostępne od dnia 22.11.2023r. na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl w zakładce „oferty pracy”, w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w sekretariacie oraz u koordynatorów Terenowych Oddziałów.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, w terminie do dnia 30.11.2021r. do godz. 10:00.

Oferty, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinny znajdować się
w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem:

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów
na dawców w TO Działdowo – NA – 26/5/KO/2023”

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w dniu 7.12.2023 roku o godz. 11.00,
pokój nr 140

 

MIEJSCE I TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi do dnia 15.12.2023r.

 

Informacje o wynikach konkursu dostępne będą na tablicy ogłoszeń i na stronie www.bip.rckikol.pl
w Olsztynie w terminie 15.12.2023r.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zastrzega sobie prawo
do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Ogłoszenie:

/rckikol/pliki/files/ogloszenie_TO_Dzialdowo_pielegniarki.pdf

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert:

/rckikol/pliki/files/SWKO_piel_Dzialdowo.pdf

Formularze ofertowe:

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_osoby_fizyczne_pielegniarka(2).docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_pielegniarka(2).docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_pielegniarka_zalacznik(2).docx

Projekty umowy:

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_DZIALALNOSC_PIELEGNIARKA(2).docx

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_OSOBA_FIZYCZNA_PIELEGNIARKA(2).docx

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 22.11.2023, 15:54

Dokument oglądany razy: 61
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie